အထေြထေြဗဟုသုတ

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ ဂါထာ

Written by CeleLand

၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

အရဟန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

အရဟန်တံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိယော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။

၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊

၀ိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နော ၀တ သော ဘဂဝါ၊

၀ိဇဇှာစရဏသမပှနနှံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊

၀ိဇဇှာစရဏသမပှနနှံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိယော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊

သုဂတော ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုတ္ထော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊

လောကဝိဒူ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊

ပဉ္စမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊

အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊

ဆဋ္ဌမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေ၀မနုဿာနံ၊

သတ္ထာ ဒေ၀မနုဿာနံ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတ္တမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ်ထာ ဒဝေမနုဿာနံ။

၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊

ဗုဒ္ဓေါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

ဗုဒဓှံ သိရသာ နမာမိ၊

အဋ္ဌမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။

၉။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊

ဘဂဝါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

ဘဂ၀န်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

ဘဂ၀န်တံ သိရသာ နမာမိ၊

နဝမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

၁၀။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ၊

လောကဝိဒူ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

လောကဝိဒုံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

လောကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊

ပဉ္စမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ။

၁၁။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော၊

သုဂတော ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုတ္ထော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော။

၁၂။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ၊

အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

အနုတ်တရံ ပုရိသ ဒမ်မသာရထိံ သိရသာ နမာမိ၊

ဆဋ္ဌမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရော ပုရိသ ဒမ္မသာရထိ။

၁၃။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော၊

၀ိဇ်ဇာစရဏသမ်ပန်နော ၀တ သော ဘဂဝါ၊

၀ိဇဇှာစရဏသမပှနနှံ သရဏံ ဂစဆွာမိ၊

၀ိဇဇှာစရဏသမပှနနှံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိယော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော။

၁၄။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေ၀မနုဿာနံ၊

သတ္ထာ ဒေ၀မနုဿာနံ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

သတ်ထာရံ ဒဝေမနုဿာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတ္တမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ်ထာ ဒဝေမနုဿာနံ။

၁၅။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိယော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ။

၁၆။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ၊

ဗုဒ္ဓေါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

ဗုဒ်ဓံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

ဗုဒဓှံ သိရသာ နမာမိ၊

အဋ္ဌမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒ္ဓေါ။

၁၇။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

အရဟန်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

အရဟန်တံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊

ဘဂဝါ ၀တ သော ဘဂဝါ၊

ဘဂ၀န်တံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊

ဘဂ၀န်တံ သိရသာ နမာမိ၊

နဝမော ၀ဇီရပါကာရော၊

သော ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

ဂုဏ်တော်ကွန်ချာပြီး၏။

Zawgyi

၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊

သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊

၀ိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္ေနာ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

၀ိဇဇွာစရဏသမပွနႏွံ သရဏံ ဂစဆြာမိ၊

၀ိဇဇွာစရဏသမပွနႏွံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊

သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစဆြာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုေတၳာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊

ေလာကဝိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊

ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊

ပၪၥေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊

ဆ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ၊

သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတၱေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမႏုႆာနံ။

၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊

ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

ဗုဒဓွံ သိရသာ နမာမိ၊

အ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

၉။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊

ဘဂဝါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ဘဂ၀န္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

ဘဂ၀န္တံ သိရသာ နမာမိ၊

နဝေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

၁၀။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ၊

ေလာကဝိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ေလာကဝိဒုံ သရဏံ ဂစာၦမိ၊

ေလာကဝိဒုံ သိရသာ နမာမိ၊

ပၪၥေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ေလာကဝိဒူ။

၁၁။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ၊

သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သုဂတံ သရဏံ ဂစဆြာမိ၊

သုဂတံ သိရသာ နမာမိ၊

စတုေတၳာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂေတာ။

၁၂။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ၊

အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

အႏုတ္တရံ ပုရိသ ဒမ္မသာရထႎ သိရသာ နမာမိ၊

ဆ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိ။

၁၃။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊

၀ိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္ေနာ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

၀ိဇဇွာစရဏသမပွနႏွံ သရဏံ ဂစဆြာမိ၊

၀ိဇဇွာစရဏသမပွနႏွံ သိရသာ နမာမိ၊

တတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ။

၁၄။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ၊

သတၳာ ေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

သတ္ထာရံ ဒေဝမႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ၊

သတၱေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္ထာ ဒေဝမႏုႆာနံ။

၁၅။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊

သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံ သိရသာ နမာမိ၊

ဒုတိေယာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ။

၁၆။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ၊

ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

ဗုဒဓွံ သိရသာ နမာမိ၊

အ႒ေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ။

၁၇။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊

အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ၊

ပထေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

၁၈။ ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ၊

ဘဂဝါ ၀တ ေသာ ဘဂဝါ၊

ဘဂ၀န္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊

ဘဂ၀န္တံ သိရသာ နမာမိ၊

နဝေမာ ၀ဇီရပါကာေရာ၊

ေသာ ဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ။

ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာၿပီး၏။

About the author

CeleLand

Leave a Comment